Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Нови местни такси и цени на услуги на територията на община Вършец

На последното си заседание за 2008 година (с протокол 18 от 23.12.2008,  решение 204) - Общинският съвет на град Вършец прие промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вършец.


І. В РАЗДЕЛ ІІІ (от наредбата) – ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 
 •  Чл. 29, ал. 2 – такси за посещение на извънкласни форми в ОДК – 1 лв. на месец за всяка отделна дейност.
  Досегашната ал. 2, става ал. 3

ІІ. В РАЗДЕЛ V – ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 •  чл. 37 т. 19. Издаване на разрешение за въвеждане в екплоатация – 2.50 лв / кв.м. РЗП, минимална такса 100 лв. - за линейни обекти – 2.50 лв. / л.м.
 •  чл. 37 т. 21. За издаване становище и предписание за ПУП – 25 лв.
 •  чл. 37 т. 21. а/ За  одобряване на Подробени устройствени планове:
 •  до три имота или УПИ – 25.00 лв.
 •  над три имота или УПИ – 50.00 лв.
 •  до 10 дка – 75.00 лв.
 •  от 10 дка до 20 дка – 150 лв.
 •  над 20 дка – 150 лв. плюс 3 лв. за всеки декар над тези 20 дка.
 •  чл. 37 т. 23. За разглеждане на молби и жалби на граждани от комисия – 30 лв.

 ІІІ. В раздел VІ – ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • чл. 43, ал. 1, т. 19 – „За издаване на удостоверение за чужденец за граждански брак с българин в РБ – 5.00 лв.”;
 • чл. 43, ал. 1, т. 20 – „За издаване на удостоверение на български гражданин за граждански брак с чужденец в чужбина – 5.00 лв.”;
 • чл. 43, ал. 1, т. 21 – „За издаване на удостоверение за съпруга и роднинство до първа степен – 5.00 лв.”;
 • чл. 43, ал. 1, т. 22 – „За издаване на удостоверение по чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – 3.00 лв.”;  Забележка: Удостоверението по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ се издава в рамките на 1 работен ден, в деня на подаване на заявление-декларация от заинтересованото лице; услугата е само обикновена с такса – 3.00 лв.
 • чл. 43, ал. 1, т. 19 от Наредбата – „За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5.00 лв.” става чл. 43, ал. 1, т. 23.
 • чл. 43, ал. 1, т. 7 от Наредбата след думите „За адресна регистрация”, да се допълни със следния текст „заявление за постоянен адрес”, или т. 7 на ал. 1, чл. 43 да бъде следната: „За адресна регистрация, заявление за постоянен адрес и / или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес – 3.00 лв.”; Забележка: адресна карта за настоящ адрес и заявление за постоянен адрес се  регистрират назабавно и се таксуват по 3.00 лв.;

 • Отпада т. 8 и т. 9 на ал. 1, чл. 43 от Наредбата – „За заверка на покана-декларация......”, поради влизане в сила на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим от 10.07.2008 г., съгласно която заверката на поканите-декларация се извършва от дирекция „Миграция” и регионалните и структури, и областните полицейски дирекции.
 • Създава се нова т. 8 на ал. 1, чл. 43 със следния текст – „За издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението – 3.00 лв.”;

 • Създава се нова т. 9 на ал. 1, чл. 43 със следния текст – „За издаване на удостоверение за промяна на постоянен и / или настоящ адрес” – 5.00 лв.”; Забележка: удостоверенията се издава от ТЗ „ГРАО” – гр. Монтана и сроковете са съобразени с АПК.

 • За издаваните удостоверения по чл. 43, ал. 1, т. 7, т. 8, т. 9, т. 19, т. 20, т. 21, т. 22, т. 23 се прилага ал. 2 на чл. 43 от Наредбата, а именно: „Таксите за административните услуги са: обикновена – 5 дни; бърза – 3 дни с увеличение 50%; експресна – 1 ден с 100% увеличение.”
(източник сайта на Община Вършец)
Последна промяна ( Wednesday, 18 February 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com