Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Градските тоалетни - под наем !

Общински съвет - Вършец на основание чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 12 от НРПУРОС и чл. 1, ал. 1, т. 5, чл. 4, ал. 3, чл. 5 от НУРПТК реши да започне процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем - градски тоалетни и два терена около тях.

На 23.12.2008 с протокол 18, решение 215, Общински съвет - Вършец  реши:

  • Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ градски тоалетни и два терена около тях: поземлен имот с идентификатор № 12961.420.1 с площ 150 кв. м., в “Слънчевата градина”, и поземлен имот с идентификатор № 12961.420.7 с площ 400 кв. м. на територията на “Балнеоложки комплекс”, по кадастралните регистри на град Вършец, одобрени със Заповед № РД – 17 – 64 / 24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
  • Срок за отдаване под наем на тоалетните и терените към тях – 5 години, със задължение на наемателите вместо заплащане на наем да ремонтират, поддържат и стопанисват тоалетните през целия период на наема, като осигурят ползването им като обществени, а върху прилежащите терени поставят търговски обекти.
  • Възлага на Кмета на Община Вършец да организира изготвянето на конкурсната документация, като същата бъде внесена за разглеждане и одобрение от Общински съвет – Вършец.

(източник сайта на Община Вършец)

 

Последна промяна ( Wednesday, 18 February 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com