Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Актуализирани такси за битови отпадъци за 2009 година.
На заседанито си на 28.01.2009 (с протокол 19,  решение 227) - Общинският съвет на град Вършец на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси актуализира Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец. Актуализира също и размера на таксата за битови отпадъци по видове услуги и по населени места.

 

Актуализира Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец.

 •  Отменя т. 1, т. 2, т. 3 към ал. 1 на чл. 40, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 40 и ал. 3, и ал. 4 на чл. 40 от Наредбата на Общински съвет – Вършец за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец.
 •  Член 40 от Наредбата се изменя, както следва: “За издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия се събира еднократна такса в размер на 200 лв., която се заплаща преди предявяване на искането за издаване на разрешението”.
 •  Ал. 5 на чл. 40 остава със същия текст, като става ал. 2.

 

Актуализирани такси за битови отпадъци по видове услуги и по населени места.

Размер на таксата за битови отпадъци за недвижими имоти на стопанските субекти и физически лица с декларирани търговски обекти с отчетна стойност на декларираните недвижими имоти до 1.5 млн. лв., намиращи се на територията на град Вършец за 2009 г. :

 •  Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо – 3.0 на хиляда;
 •  Почистване на улици, площади, алеи, паркове и др. територии, предназначени за обществено ползване – 3.5 на хиляда;
 •  Проучване, проектиране, закриване на депа за ТБО – 3.1 на хиляда.


Размер на таксата за битови отпадъци за недвижими имоти на стопанските субекти и физически лица с декларирани търговски обекти с отчетна стойност на декларираните недвижими имоти над 1.5 млн. лв., на територията на град Вършец за 2009 г.

 •   Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо – 1.0 на хиляда;
 •   Почистване на улици, площади, алеи, паркове и др. територии, предназначени за обществено ползване – 1.0 на хиляда;
 •   Проучване, проектиране, закриване на депа за ТБО – 1.0 на хиляда.


Размер на таксата за битови отпадъци за недвижими имоти на физически лица, намиращи се
на територията на град Вършец за 2009 г.  :

 •   Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо – 0.9 на хиляда;
 •   Почистване на улици, площади, алеи, паркове и др. територии, предназначени за обществено ползване – 1.1 на хиляда.


Размер на таксата за битови отпадъци за недвижими имоти на стопанските субекти и физически лица с декларирани търговски обекти, намиращи се в селата на Община Вършец за 2009 г. :

 •   Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо – 9.6 на хиляда;
 •   Почистване на улици, площади, алеи, паркове и др. територии, предназначени за обществено ползване – 1.0 на хиляда;
 •   Проучване, проектиране, закриване на депа за ТБО – 3.4 на хиляда.


Размера на таксата за битови отпадъци за недвижими имоти на физически лица, намиращи се в селата на Община Вършец за 2009 г. :

 •   Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо – 4.0 на хиляда;
 •   Почистване на улици, площади, алеи, паркове и др. територии, предназначени за обществено ползване – 1.5 на хиляда;
 •   Проучване, проектиране, закриване на депа за ТБО – 0.5 на хиляда.

За база при определяне размера на таксата за битови отпадъци да се използва:

 •   За физически лица – данъчната оценка на недвижимите имоти;
 •   За стопанските субекти – отчетната стойност на декларираните недвижими имоти.

В районите, където Общината не е организирала и не извършва услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване” не се събира такса за услугата, съгласно чл. 71, т. 1 от ЗМДТ.

При получаване на съд за битови отпадъци, ползвателя заплаща сумата от 10 лв. и връща амортизирания съд за събиране на битови отпадъци.

За всички имоти, за които е подадена молба, че не се използват целогодишно и са одобрени от комисия, назначена от Кмета на Общината, както и за всички незастроени имоти се заплаща 50 % от таксата за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депо.


(източник сайта на Община Вършец)
Последна промяна ( Wednesday, 18 February 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com