Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Обява/покана за обществена поръчка | Печат |

П О К А Н А


изх. № 90/18.02.2009 г.
до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за доставка на хранителни продукти
от професионална гимназия по икономика и туризъм – гр. Вършец, ул. “Васил Левски” № 44
На основание чл. 2, ал.1, т.2 и чл. 2в от НВМОП и
Заповед № 46/17.02.2009 г. на Директора на ПГИТ


ПГИТ – Вършец кани всички заинтересовани лица да представят оферти за доставка на хранителни продукти, както следва :

1. ПРЕДМЕТ на доставките :

“Ежедневна доставка на хляб и закуски и периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ- Вършец по обособени позиции”, както следва :

Позиция № 1

“Ежедневна доставка на хляб и закуски по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ-Вършец” – 17 650 бр., прогнозна стойност без ДДС – 9 590 лв.

Позиция № 2
“Периодична доставка на пресни меса по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ-Вършец” – 600 кг., прогнозна стойност без ДДС 4 500 лв.

Позиция № 3
“Периодична доставка на основи хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ-Вършец : в т.ч. ориз, стар боб, грах, брашно, нишесте, грис, олио, оцет, маргарин, месо-пилешко, пиле-бутче, пиле-филе, кайма, риба, наденица, шпек салам, кебапчета, кюфтета, сирене, кашкавал, мляко, лютеница, подправки, яйца, пакетирани тестени изделия, консерви и др. 350 л., 5 384 бр., 3115 кг., прогнозна стойност без ДДС – 13 500 лв.

/показаните количества са прогнозни и в хода на изпълнение на поръчката могат да бъдат увеличавани или намалявани, съобразно нуждите, но само в рамките на обявената стойност на поръчката/

2.
КРИТЕРИЙ за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта при следните показатели / максимален брой точки – 50 /:
2.1 Предложена най-ниска цена – 30 т.
2.2 Предложения за разсрочено плащане, спонсорство и др. – 15 т.
2.3 Срок на доставка - 5 т.

3. ОСНОВНИ изисквания и право на участие – Право на участие имат всички търговци по смисъла на ТЗ, които са представили следните документи :
3.1 ценова оферта /по артикули – образец/– получава се от деловодството на ПГИТ
3.2 удостоверение за актуално състояние на фирмата, с валидност до 6 месеца от датата на издаването, към датата на представяне на офертата – оригинал или заверено копие
3.3 удостоверение за първоначална съдебна регистрация – копие, заверено с подпис и печат на участника
3.4 ЕИК по БУЛСТАТ – копие, заверено с подпис и печат на участника
3.5 ИН по ДДС – копие, заверено с подпис и печат на участника
3.6 Удостоверение за наличието или липса на задължения от ТД на НАП
3.7 Декларации по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП

Забележка : При непредставен пълен комплект от изискуемите документи, участника се декласира.

4. СРОКОВЕ

4.1 Срок за получаване на ценова оферта / по артикули – образец/ от заинтересованите до 05.03.2009 г. до 16.00 часа в деловодството на ПГИТ.
4.2 Срок за подаване на ценови оферти и изискуема документация / запечатани в непрозрачен плик/ до 06.03.2009 г. до 16.00 часа в деловодството на ПГИТ.


5. Телефон за контакт : 09527/3084

ДИРЕКТОР ПГИТ
Последна промяна ( Wednesday, 18 February 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com