Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец - обяви публични търгове за продажба на имоти
Съдържание на страницата
Община Вършец - обяви публични търгове за продажба на имоти
Публични търгове за продажба на недвижими имоти - град Вършец
Публични търгове за продажба на поземлен имот - село Черкаски

 

 

 

 

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ


Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23
e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg

 

О Б Я В А


     На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от НРПУРОС и чл.9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и в изпълнение на Решение № 207/23.12.2008г. на Общински съвет -Вършец и Заповед № 78/09.03.2009г. на Кмета на Община Вършец.
 

О Б Я В Я В А

        На 10.04.2009г. от 10.00 часа явен публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ - поземлен имот УПИ XVI /шестнадесет/, кв. 41 /четиридесет и първи/ по плана на с.Черкаски, община Вършец, област Монтана с площ 254 кв.м.  при първоначална тръжна цена – 3000 лв. /три хиляди лева/ и стъпка за наддаване 5 %  върху началната тръжна цена.

       Тръжна документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 09.03.2009г. до 09.04.2009г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

       Тръжна документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 09.03.2009г. до 09.04.2009г. в деловодството на Общинска администрация гр. Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

        Депозит за участие в търга в размер на 10 % от прървоначалната тръжна цена на имота, а именно - 300 лв. /триста лева/ се внася в касата на Общинска администрация – Вършец до 17.00 часа на 09.04.2009 г.

         До участие в търга се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация и подали същата до 17.00 часа на 09.04.2009г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация.

                                
За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44


Последна промяна ( Wednesday, 18 March 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com