Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
ОбС - прие Бюджета на Община Вършец за 2009 година
С решение No 251 - Общински съвет град Вършец, на основание чл. 21, ал 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от ЗОБ, чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вършец и във връзка с Разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г., прие бюджета на Община Вършец за 2009 година.
1. Приема Бюджета на Община Вършец за 2009 г. както следва:

      1.1. ПО ПРИХОДА: 5 194 401  лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. :

      1.1.1. Приходи с държавен характер: 3 110 222 лв.,
от които :
      1.1.1.1. Обща субсидия за държавни дейности – 2 858 788 лв.
      1.1.1.2. Преходен остатък – 235 908 лв.
      1.1.1.3. Собствени приходи – 15 526 лв.

      1.1.2. Приходи с общински характер – 2 084 179 лв. в т.ч.:
      1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия – 475 400 лв.
      1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи – 251 200 лв.
      1.1.2.3. Собствени приходи – 1 409 979 лв.
      1.1.2.4. Преходен остатък – 24 252  лв.
      1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки - / - 24 252  лв.
      1.1.2.6. Целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа – 28 100 лв.
      1.1.2.7. Погашения краткосрочни заеми - /  - 50 340  лв.
      1.1.2.8. Друго финансиране - / - 30 160 лв.

      1.2. ПО РАЗХОДА: 5 194 401 лв., в т.ч.:

      1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 170 222 лв., разпределени по функции, съгласно Приложение № 2
      1.2.2. За местни  дейности – 2 024 179 лв., разпределени по функции и разходи, съгласно Приложение № 3


      1. 3. Инвестиционна програма

      - разчет за финансиране на капиталовите разходи със средства от РБ в размер на 226 080 лв., и резерв 25 120 лв., съгласно разчет за финансиране /Приложение № 2/
      - разчет за финансиране на текущ ремонт със средства от Общинския бюджет в размер на 447 000  лв.  /Приложение № 3/


 2. Приема следните лимити на разходи:

      2.1. Социално битови разходи на персонала в размер на 3 % на база начислени трудови разходи.
      2.2. Членски внос – 2 000 лв.
      2.3. Представителни разходи –  5 000 лв.

3. Утвърждава транспортни разходи за пътуващи учители  - 85 % от картата за пътуване или отчетените билети, след утвърден от Кмета на общината списък.   

4. Утвърждава разчета на субсидии на организации с нестопанска цел – читалища, както следва: 71 300 лв.

      4.1.Упълномощава Кмета да разпредели средствата съобразно критериите и показателите, утвърдени от Министъра на културата с Механизма за разпределение на годишната субсидия за читалищата. 

5. Определя средствата за работни заплати по функции и дейности, съгласно Приложение № 1.2.

6. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за „местни” дейности да се покрива текущо с временен безлихвен заем от извънбюджетни сметки и фондове на Общината в  рамките на бюджетната година, след решение на Общински съвет.

7. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, след решение на Общински съвет.

8. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 4.

9. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна класификация, по тримесечия.

10. При спазване на общия размер по бюджета и разпределението му на държавни и общински дейности, предоставя правомощия на Кмета на общината за бюджетната 2009 г., както следва:

      10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни плащания и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности, след решение на Общински съвет.
      10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия им размер и без да се прехвърлят кредите от държавни дейности в общински дейности, след решение на Общински съвет.
      10.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите.

11. Задължава Кмета на Общината:

      11.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
      11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от Общинския бюджет, да разработят и предоставят (внесат) за разглеждане в ОбС, в срок до 30 дни след приемане на Бюджет 2009, конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет бюджет.

13. Задължава Кмета на Общината, да разработи и предостави (внесе) за разглеждане в ОбС, в срок до 30 дни след приемане на Бюджет 2009, пакет от конкретни мерки за изпълнение на гласувания от Общински съвет бюджет.

Последна промяна ( Friday, 03 April 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com