Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец публично оповестен конкурса за продажба на "Казаните за изваряване на ракия"

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23
e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg

 
О Б Я В А

          На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и във връзка чл. 4, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 от НУРПТК и във изпълнение на Решение № 255/20.05.2009 г. на Общински съвет - Вършец  и Заповед  № 271/08.07.2009г. на Кмета на Община Вършец

 

О Б Я В Я В А

На 11.08.2009г. от 10.00 часа публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи казани за изваряване на ракия /включващи сгради, съоръжения и право на строеж/, находящи се в гр.Вършец, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Черкаски и с.Драганица, община Вършец, област Монтана с условие за запазване дейността на казаните за изваряване на ракия /съоръженията/, респективно за запазване предназначението /статута/ на сградите, правото на строеж и поземлените имоти под сградите за срок от 10 години.

Казаните се продават при следните първоначални конкурсни цени, както следва:

        1. Казан за изваряване на ракия в гр.Вършец – 9 200 лв. /девет хиляди и двеста лева/.

        2. Казан за изваряване на ракия в с.Долно Озирово – 5 750 лв. /пет хиляди седемстотин и петдесет лева/.

        3. Казан за изваряване на ракия в с.Горно Озирово – 6 350 лв. /шест хиляди триста и петдесет лева.

        4. Казан за изваряване на ракия в с.Черкаски  - 5 000 лв. /пет хиляди лева/

        5. Казан за изваряване на ракия в с.Драганица – 6 500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/.

         Всеки участник в конкурса може да участва за един, няколко или за всички казани за изваряване на ракия обявени за продажба.

В договора за продажба на недвижимите имоти ще се опише конкурсното предложение на съответния кандидат спечелил конкурса за съответния казан и да се заложи клауза, за запазване дейността на казана за изваряване на ракия /съоръженията/, респективно за запазване предназначението /статута/ на сградата, правото на строеж и поземления имот под сградите за срок от 10 години.

Конкурсна документация за участие в конкурса може се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 10.07.2009г. до 10.08.2009г.  от касата на Общинска администрация - Вършец, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305 на стойност 300 лв. /триста лева/.

           Конкурсна документация за участие в процедурата, придружена с всички задължителни документи се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 10.07.2009г. до 10.08.2009г. в деловодството на Общинска администрация - Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

           Депозит за участие в конкурса - 10 % /десет процента/ от първоначалната конкурсна цена на казана, за който кандидата участва. Ако кандидатът участва за повече от един казан, същият внася депозит в размер на 10 % за всеки от казаните, за които участва по отделно. Депозита да се внася в касата на ОбА. – Вършец до 17.00 часа на 10.08.2009 г.

           До участие в конкурса ще се допускат физически и юридически лица, закупили конкурсна документация и подали същата до 17.00 часа на 10.08.2009г., внесли депозит за участие в конкурса и отговарящи на изискванията, определени в конкурсната документация.

          Конкурсът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец  с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10.

За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 44 и  25

 

 

О Б Я В Я В А

На 11.08.2009г. от 10.00 часа публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи казани за изваряване на ракия /включващи сгради, съоръжения и право на строеж/, находящи се в гр.Вършец, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Черкаски и с.Драганица, община Вършец, област Монтана с условие за запазване дейността на казаните за изваряване на ракия /съоръженията/, респективно за запазване предназначението /статута/ на сградите, правото на строеж и поземлените имоти под сградите за срок от 10 години.

Казаните се продават при следните първоначални конкурсни цени, както следва:

        1. Казан за изваряване на ракия в гр.Вършец – 9 200 лв. /девет хиляди и двеста лева/.

        2. Казан за изваряване на ракия в с.Долно Озирово – 5 750 лв. /пет хиляди седемстотин и петдесет лева/.

        3. Казан за изваряване на ракия в с.Горно Озирово – 6 350 лв. /шест хиляди триста и петдесет лева.

        4. Казан за изваряване на ракия в с.Черкаски  - 5 000 лв. /пет хиляди лева/

        5. Казан за изваряване на ракия в с.Драганица – 6 500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/.

         Всеки участник в конкурса може да участва за един, няколко или за всички казани за изваряване на ракия обявени за продажба.

В договора за продажба на недвижимите имоти ще се опише конкурсното предложение на съответния кандидат спечелил конкурса за съответния казан и да се заложи клауза, за запазване дейността на казана за изваряване на ракия /съоръженията/, респективно за запазване предназначението /статута/ на сградата, правото на строеж и поземления имот под сградите за срок от 10 години.

Конкурсна документация за участие в конкурса може се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 10.07.2009г. до 10.08.2009г.  от касата на Общинска администрация - Вършец, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305 на стойност 300 лв. /триста лева/.

           Конкурсна документация за участие в процедурата, придружена с всички задължителни документи се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 10.07.2009г. до 10.08.2009г. в деловодството на Общинска администрация - Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

           Депозит за участие в конкурса - 10 % /десет процента/ от първоначалната конкурсна цена на казана, за който кандидата участва. Ако кандидатът участва за повече от един казан, същият внася депозит в размер на 10 % за всеки от казаните, за които участва по отделно. Депозита да се внася в касата на ОбА. – Вършец до 17.00 часа на 10.08.2009 г.

           До участие в конкурса ще се допускат физически и юридически лица, закупили конкурсна документация и подали същата до 17.00 часа на 10.08.2009г., внесли депозит за участие в конкурса и отговарящи на изискванията, определени в конкурсната документация.

          Конкурсът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец  с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10.

За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 44 и  25
Последна промяна ( Thursday, 16 July 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com