Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец обяви конкурс за управител на медицински център
ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана        
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23
e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg

ОБЯВА


На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.3, ал.1 от Наредба № 9/2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, във връзка с Решение № 290 от Протокол № 26 от 19.09.2009 г. на Общински съвет – Вършец


ОБЯВЯВА КОНКУРС


За управител на еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център Вършец“ ЕООД.

І.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл.4, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Наредба №9/2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения.

ІІ.Необходими документи за участие:

1. заявление за участие; 2. диплома за завършено висше образование; 3.документ за основна специалност и квалификация по здравен мениджмънт – за кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно стоматология; 5. документ, удостоверяващ придобит трудов стаж; 6. автобиография; 7. свидетелство за съдимост; 8.програма за развитието и дейността на “Медицински център Вършец” ЕООД за тригодишен период (включващ задачи, приоритети и срокове за изпълнение); 9. място и срок, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседване: в 7 дневен срок след изтичане на срока за подаване на заявлението за участие от упълномощено от комисията за избор на управител лице.

ІІІ. Място и срок за подаване на заявление за участие: документи за участие в конкурса се приемат в 14 - дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява в един централен и един местен ежедневник. Документите се приемат в Деловодството в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” №10, ет.1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. Заявленията за участие в конкурса, ведно с необходимите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, на лицевата страна на който се изписват трите имена и адреса на кандидата, като програмата за развитие по т. 8 се представя в отделен запечатан плик, обозначен с трите имена и адреса на кандидат и надпис ”Програма за развитието и дейността на “Медицински център Вършец” ЕООД”.

Конкурсът ще се проведе на 02.11.2009 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – гр. Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана,  бул.”България” № 10, етаж 4, стая 403 от комисията, определена т.7 от решение № 290/16.09.2009г. на ОбС-Вършец.

За допълнителна информация тел. 09527/22 - 22, вътр. 44.
Последна промяна ( Thursday, 22 October 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com