Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец отправя - Инвестиционно предложение
На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии,

се уведомяват всички заинтересовани физичиски и юридически лица, че съгласно издадено от Министъра на МОСВ, Решение № 42-ПР/2009г. от 28.12.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

“Разширяване на съществуващото общинско депо за битови отпадъци - Монтана, изградено на площадката в землищата на с. Крапчене и с. Николово, Община Монтана и обособяването му като Регионално депо за неопасни отпадъци за 11 общини Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец и Якимово” - намиращо се в местността “Неделище” в землищата на с. Крапчене и с. Николово, Община Монтана  с предстоящо влючване като 12-та община, Община Вълчедръм.

Намерението включва и изграждане на завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци на площадката на регионалното депо и изграждане на претоварна станция на територията на Община Лом. Регионалното съоръжение ще приема битовите отпадъци и производствените неопасни отпадъци от фирмите в региона на 12-те общини с възложител:
Община Монтана, 3400 гр.Монтана, ул. “Извора” №1, Булстат 000320872 ,
че естеството на решението е: не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предложение, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com