Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец стартира три търга ...

Търг за отдаване под наем на земеделска земя

На основание чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и в изпълнение на Решение № 301/08.12.2009г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 10/13.01.2010г. на Кмета на община Вършец .

О Б Я В Я В А

        На 15.02.2010г. от 10.00 часа публичен явен търг за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост, намираща се в землището на гр.Вършец, община Вършец, област Монтана описана, както следва:

          1. Имот № 12961.36.113 с площ 48 540 кв.м., находящ се в м. ”Дългата ливада”
          2. Имот № 12961.44.52 с площ 119 778 кв.м., находящ се в м. ”Янини шушеци”
          3. Имот № 12961.45.60 с площ 35 981 кв.м., находящ се в м. ”Дамянова ливада”
          4. Имот № 12961.45.61 с площ 93 311 кв.м., находящ се в м. ”Дамянова ливада”
          5. Имот № 12961.10.38 с площ 33 564 кв.м., находящ се в м. ”Малежина бабка”
          6. Имот № 12961.10.25 с площ 61 164 кв.м., находящ се в м. ”Широка страна”
          7. Имот № 12961.10.35 с площ 81 037 кв.м., находящ се в м. ”Малежина бабка”
          8. Имот № 12961.11.70 с площ 75 252 кв.м., находящ се в м. ”Митрови ливади”
          9. Имот № 12961.13.66 с площ 112 739 кв.м., находящ се в м. ”Вълчов ръстак”
        10. Имот № 12961.14.198 с площ 50 384 кв.м., находящ се в м. ”Гламео”
        11. Имот № 12961.16.3 с площ 127 731 кв.м., находящ се в м. ”Мъртвината”

        Първоначална тръжна цена за 1 дка. за календарна година 4 лв. /четири лева/.
        Срок за отдаване под наем на имотите 2 /две/ години

        Документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/, може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 14.01.2010г. до 12.02.2010г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 14.01.2010г. до 12.02.2010 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

        Депозит за участие в търга в размер на 100 лв. за всеки имот по отделно за които участва кандидата се внася в касата на Общинска администрация – Вършец всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 14.01.2010г. до 12.02.2010г., с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

Стъпка за наддаване 5 % върху общата първоначална тръжна наемана цена на съответния имот.

        В договора за наем ще се заложи клауза, че при възстановяване на земеделски имот или на част от него при условията на чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗЗ се прекратява договора за наем за целия имот или частта от него, която е възстановена от датата на издаване на Заповед на Кмета на община Вършец по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

         До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 12.02.2010 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация.Търг за отдаване под наем на земеделска земя

На основание чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и в изпълнение на Решение № 312/08.12.2009г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 9/12.01.2010г. на Кмета на община Вършец

О Б Я В Я В А

        На 12.02.2010г. от 11.30 часа публичен явен търг за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост описана, както следва:

       1. Поземлен имот № 21014 с площ 20,001 дка, находящ се в м. “Алиповото”, в землището на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.
       2. Поземлен имот № 25001 с площ 40,999 дка, находящ се в м. “Крано”, в землището на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.
       3. Поземлен имот № 74001 с площ 68,776 дка, находящ се в м. “Коджален”, в землището на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.
       4. Поземлен имот № 93006 с площ 20,001 дка, находящ се в м. “Дотлука, в землището на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.

        Първоначална тръжна цена за 1 дек. за календарна година 6 лв.
        Срок за отдаване под наем на земеделските имоти – 5 години.

        Документация за участие в търга на стойност 150 лв. /сто и петдесет лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 13.01.2010г. до 11.02.2010г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 13.01.2010г. до 11.02.2010 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

        Депозит за участие в търга в размер на 200 лв. се внася в касата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 13.01.2010г. до 11.02.2010г

         До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 11.02.2010 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация.Търг за продажба на моторни превозни средства

 На основание чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 27, ал. 2 от НРПУРОС и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и в изпълнение на Решение № 305/08.12.2009г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 8/12.01.2010г. на Кмета на община Вършец .

О Б Я В Я В А

 На 12.02.2009г. от 10.00 часа публичен явен търг за продажба на следните моторни превозни средства /МПС/ собственост на община Вършец описани, както следва:

    1. Товарен автомобил марка ЗИЛ, модел 157, първоначална тръжна цена – 1 000 (хиляда) лева.
    2. Микробус марка “Фолксваген”, модел Транспортер с ДК № М 33-41 АМ, първоначална тръжна цена – 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
    3. Високо проходим автомобил марка “УАЗ”, модел 469 (погребален), първоначална тръжна цена  - 320 (триста и двадесет) лева.

        Документация за участие в търга на стойност 20 лв. /двадесет лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 13.01.2010г. до 11.02.2010г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 13.01.2010г. до 11.02.2010 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

 Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на съответния автомобил може да се внася в Касата на Общинска администрация – Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 13.01.2010г. до 11.02.2010 г.

  Оглед на моторните превозни средства може да се извършва в гаража на сектор “Чистота” при Об.А. – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. от 13.01.2010г. до 11.02.2010 г.

       До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация, подали същата в указания срок и внесли депозит за участие в търга до 17.00 ч. 11.02.2010 г.


За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44

Последна промяна ( Wednesday, 19 January 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com