Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Промени и допълнения в размера на местните данъци и такси на територията на община Вършец 2011

ВършецОбщински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси обнародван ДВ.бр.98 от 14.12.2010г. на своето заседание на 28.01.2011г. - промени и допълни на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Вършец

 

 

 •  В глава първа „Общи приложения” в чл.2 се създава нова точка 7 при спазване на разпоредбата на параграф 1 от ЗИДЗМДТ, както следва:
 „т.7 Туристически данък”

 •  В раздел І „Данък върху недвижимите имоти” се правят следните изменения и допълнения:
 •  В чл.8, ал.1 се създава нова ал.5 при спазване на разпоредбата на параграф 7, т.2 от ЗИДЗМДТ със следния текст:
„ал.5 За имот – държавна или общинска собственост данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.”

 •  Член 11, ал.1 и ал.2 се променя при спазване на разпоредбата на параграф 13 от ЗИДЗМДТ и се създава нова ал.3, както следва:
 „ал.1 Данъка върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.”

„ал.2 На платилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”

„ал.3 Общинска администрация в срок до 28/29 февруари на текущата година уведомява данъчно задължените лица за дължимия от тях данък.”


 •  Създава се нова ал.4 към чл.11 при спазване на разпоредбата на параграф 15 от ЗИДЗМДТ със следния текст:
„ал.4 Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.”
 •  В чл.16 се създава нова ал.1 със съществуващия текст на члена и нова ал.2 при спазване разпоредбата на параграф 23 от ЗИДЗМДТ със следния текст:
„ал.2 Когото се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към искането се прилага констативен протоколна общинската администрация, удостоверяващ, степента на завършеност на строежа, издаден не по рано от 3 /три/ месеца преди  датата на искането.”


 •  В Раздел ІV „Данък върху превозните средства” се правят следните изменения и допълнения:

 •  Член 46, ал.1 се променя и се създава нова ал.3 при спазване на разпоредбата на параграф 15, т.1 и т.2 от ЗИДЗМДТ както следва:
 „ал.1 Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”

 „ал.3 Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен общински документ.”

 •  В раздел V „платен данък се правят следните изменения и допълнения:
 •  В чл.51 се създава ново ал.7 при спазване на разпоредбите на параграф 16 от ЗИДЗМДТ със средния текст:
„ ал.7 Физическите лица включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1 – 36 от Приложение №, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най - висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.”
 
 •  Създава се нов раздел „Туристически данък” при спазване на разпоредбите на раздел VІІ Туристически данък от ЗИДЗМДТ със следния текст:

 •  Създава се нов чл.57 със следния текст:
Чл.57. С туристически данък се облагат нощувките на територията на Община Вършец

(1)   Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(2)   Лицата по ал.1 внасят данъка в приход на община Вършец от средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(3)   Данъка задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(4)   Лицата по ал.2 подават декларация по образец до  30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 •  Създава се нов чл.58 със следния текст:
 Чл.58. (1) Данъкът по чл.57 се определя в границите от 0,20 до 0,50 лева за всяка нощувка на територията на Община Вършец и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване, както следва:

   1. За обекти категория 1 звезда – 0,20лв.
   2. За обекти категория 2 звезди – 0,30лв.
   3. За обекти категория 3 звезди – 0,40лв.
   4. За обекти категория 4 звезди – 0,50лв.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1 съгласно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.

(3) Дължимият данък по ал.2 се внася в брой в касата на Община Вършец или по банков път по сметка на Община Вършец от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когото сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по - малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) разликата по ал.4 се определя по следната формула:
 

P = (РДхПКхДх30/100) – ДД,

където:

Р - е разликата за внасяне;

РД – размера на данъка по ал.1;

ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или място за настаняване за календарната година;

Д – брой дни в годината;

ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за календарната година;
 

 •  Създава се нов чл. 59 със следния текст:

Чл.59  Приходите от туристически данък се разходват само за мероприятия по чл.10, т.2 от Закона за туризма и съгласно приета програма от Общински съвет Вършец за разходване на тези средства.

 •  Общински съвет – Вършец приема за изпълнение през 2011 година представената програма за разходване на средствата от Туристическия данък, представена, като допълнителна информация от Общинска администрация с докладна записка № 26 от 26 януари 2011 година.

Последна промяна ( Wednesday, 09 February 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com