Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Обществена поръчка - РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРУПА УЛИЦИ В ГР.ВЪРШЕЦ

 Община Вършец ОБЯВИ МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Община Вършец обяви МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Строителство по чл. 7, т. 1-4 на ЗОП.

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРУПА УЛИЦИ В ГР. ВЪРШЕЦ”

 

 


РАЗДЕЛ І:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Вършец, бул."България" № 10, За: Антон Тошев, Република България 3540, Вършец, Тел.: 09527 2222, E-mail: admin_varshetz @ mail.bg., Факс: 09527 2323

Място/места за контакт: Общинска администрация

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя: обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и: НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРУПА УЛИЦИ В ГР. ВЪРШЕЦ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр. Вършец
Код NUTS: BG312


ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в гр.Вършец”. Строежът има следните характеристики: Рехабилитация и частична реконструкция следва да бъде извършена на следните улици на територията на град Вършец: 1. ул.”Дончо Станчев” от км. 0+000 до км. 0+692. 2. ул. „Отец Паисий” от км. 0+000 до км. 0+265. 3. ул. „Ал.Стамболийски” от км. 0+000 до км. 0+678. 4. ул. „Цар Иван Асен II” от км. 0+000 до км. 0+246. 5. ул.”Стефан Караджа” от км. 0+000 до км. 0+240. 6. ул.”Васил Левски” от км. 0+000 до 0+973. 7. ул.”Раковска” от км.0+000 до 0+530. 8. ул.”Васил Априлов” от км.0+000 до км. 0+090. 9. ул.”Христо Ботев” от км. 0+000 до 0+360 /връзка с втората част на улицата/. 10. ул.”Хан Омуртаг” от км. 0+000 до км. 0+201. 11. ул.”Ботуня”- Пътна връзка с ул.”В.Левски”-65м. Технически характеристики:Общата дължина на улиците предмет на поръчката е 4340м. Предвидените за ремонт улици са от градската транспортна мрежа и са от IV, V и VI клас. Съществуващите улици провеждат смесено движение и предимно автомобилно по цялото си протежение.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252


Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.улица „Дончо Станчев” от км. 0+000 до км. 0+692.За тази улица Възложителят е предвидил само подмяна на съществуващите бордюри и тротоари. Уличното платно е с ширина 6.00 метра по цялото протежение на улицата- съществуващата настилка се запазва. Тротоарите имат ширина 2.00 метра – разваляне на съществуващите тротоари и бордюри и подмяна с нови. В голяма част от улицата по тротоарите има съществуващи дървета, които няма да бъдат засегнати при реконструкцията. Трасето минава покрай пазара на град Вършец и едно от училищата на курортния град. В участъка има изпълнени 2 броя петклонни кръстовища, 1 брой четириклонно кръстовище и 3 броя триклонни кръстовища с улици от по-нисък клас. 2. ул. „Отец Паисий” от км. 0+000 до км. 0+265.Разглежданата улица е в много лошо състояние и се предвижда ремонт и преасфалтиране на цялата дължина. Съществуващите бордюри и тротоари са почти заличени и са за смяна. Ширината на пътното платно е 7.00 метра – преасфалтира се по цялата ширина и протежение на улицата, а на тротоарите- 2.50 метра - разваляне на съществуващите тротоари и бордюри и подмяна с нови. В участъка има изпълнени 1 петклонно и 1 триклонно кръстовище.3.ул. „Ал.Стамболийски” от км. 0+000 до км. 0+678.За тази улица е предвидено само подмяна на съществуващите бордюри и тротоари. Уличното платно е с ширина от 7.00 метра по цялото протежение на улицата – съществуващата настилка се запазва. Тротоарите имат ширина от 3.50 метра . В района на училището покрай което минава разглежданата улица тротоарите и бордюрите са в добро техническо състояние. Съществуващите дървета няма да бъдат засегнати. В участъка има изпълнени 2 броя четириклонни кръстовища и 3 броя триклонни кръстовища с улици от по- нисък клас.4.ул. „Цар Иван Асен II” от км. 0+000 до км. 0+250;Разглежданата улица преминава покрай едно от училищата в град Вършец. Тя е в много лошо техническо състояние и за нея се предвижда ремонт и преасфалтиране на цялото протежение. Съществуващите бордюри и тротоари са почти заличени и са за подмяна. Ширината на пътното платно е 6.00 метра, а на тротоарите- 2.00 метра . В участъка има 3 броя четириклонни и 1 брой триклонни кръстовища.5.ул.”Стефан Караджа” от км. 0+000 до км. 0+243- Тази улица е в изключително лошо състояние. Предвижда се изцяло преасфалтиране и подмяна на съществуващите тротоари и бордюри. Ширината на пътното платно е 6.00 метра, а на тротоарите- 2.00 метра. Широката част на улицата в края ще бъде преоткосирана и също преасфалтирана и оформена с бордюри и тротоари. В участъка има изпълнени 1 брой четириклонно и 1 брой триклонно кръстовища.6.ул.”Васил Левски” от км. 0+000 до 0+973.- За тази улица се предвижда ремонт и преасфалтиране само на опредлени участъци- от км.0+125 до км. 0+340 и от км. 0+630 до км. 0+973. На останалата част няма да се предвиждата ремонтни работи. Съществуващите бордюри ще бъдат запазени от км.0+200 до км. 0+480, а останалите и всички тротоари ще бъдат заменени по цялата дължина на улицата. Ширината на платното е 6.00 метра, а на тротоарите- 2.00 метра. В участъка има изпълнени 1 брой петклонно, 6 четириклонни и 4 триклонни кръстовища.7. ул.”Раковска” от км.0+000 до 0+530 Улицата е в много лошо състояние. Предвижда се цялостен ремонт и преасфалтиране на цялата й дължина. В началните 80 метра на улицата се предвижда изцяло нова пътна конструкция, поради напълно разрушена стара. Съществуващите бордюри и тротоари са почти заличени и са предвидени за смяна. Ширината на пътното платно е 6.00 метра, а на тротоарите- 2.00 метра. В участъка има изпълнени 1 четириклонно и 2 триклонни кръстовища.8.ул.”Васил Априлов” от км.0+000 до км. 0+090.За улицата се предвижда подмяна на съществуващите тротоари и бордюри, които са само от лявата страна. В дясно е изградена подпорна стена. По цялата й дължина улицата ще бъде преасфалтирана. Тя представлява връзка между две от разглежданите в проекта улици- ул. „Раковска” и ул. „ Васил Левски”. Ширината на пътното платно е 6.00 метра, а на тротоара- 2.00 метра.9.ул.”Христо Бо...

Прогнозна стойност без ДДС

1 447 714 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 14 000 лв. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е 120 дни от датата на подаване на офертите, съгласно обявлението за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на приемане на обекта от страна на Възложителя. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10 % от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на договора. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Размерът на гаранцията се намалява със сумата на удръжките от междинните плащания към Изпълнителя. Намаляването се извършва след представянето на копие от съответния Междинен сертификат за извършени строително-монтажни работи и доказателства за одобрението на този сертификат. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на Община Вършец):Банка:ТБ ОББ АД клон Вършец.IBAN: BG26UBBS80023300188110, BIG UBBSBGSF,банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на обект на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица: НЕ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта - следва да бъде изготвена по образеца , съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ / декларация съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 4. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца;5. Копие от документа (фактура) за закупена документация.6. Документи за икономическото и финансовото състояние ;7. Документи за техническите възможности и/ или квалификация ;8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП . Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП , както и лицата по чл. 47, ал. 5 ;9. Информация за подизпълнителите, която съдържа:1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на техническата оферта и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете СМР или дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие. 2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката; 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато:1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението;2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация или изрично упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице. 11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката. В техническата оферта се посочва и срокът за изпълнение на поръчката. Неразделна част от техническата оферта са:1. Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта, съответстваща на графика за изпълнение на СМР, в която са описани: организацията на контрола върху качеството; организацията на СМР; последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка; технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности; организацията на човешките ресурси.2. График за изпълнение на отделните видове СМР (линеен); 12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал)Декларация по чл. 56, ал.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси от които да е видно, че кредитната линия или еквивалентния финансов инструмент е на разположение на участника в обществената поръчка. 2. заверено копие от следните съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2007, 2008, 2009), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови години (2007, 2008, 2009); заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2007, 2008, 2009) и както и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (приложение към Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия) за последните 3 финансови години ; 3. информация за общия оборот и за оборота от строителство с предмет подобен на предмета на поръчката за последните три години (2008, 2009 и 2010 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
Минимални изисквания: 1. оборот от услуги в областта на строителството, сумарно за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010) не по-малко от 7 000 000.00 ( седем милиона) лв. и от строителство с предмет подобен на обекта на поръчката сумарно за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010) не по-малко от 4 000 000.00 ( четири милиона ) лв. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. 2. участникът да има положителен финансов резултат за финансови години 2007, 2008,2009 г.; 3. достъп до кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 700 000.00 ( седемстотин хиляди ) лв. 4. Участникът трябва да има изпълнен и въведен в експлоатация най – малко 1 ( един ) обект на стойност не по – малко от 1 400 000. 00 лева без ДДС през последните три години (2008, 2009, 2010)


ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. участникът трябва да представи списък на договорите по т.1, изпълнени през последните 5(пет) години (2006 г- 2010 г.), включително обект (предмет), възложител, стойност, период на изпълнение; 2. референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, изброени в т. 1.;3 списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.4 списък на лицата (инженерно технически персонал) Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) ;•документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата ; - дипломи за завършено образование и придобита квалификация, трудови книжки, трудови или граждански договори, лицензи, референции от работодател и др. документи, доказващи посочените в трудовобиографичните справки данни,•трудово – биографична справка на лицата ;• декларации по Закона за защита на личните данни на лицата по ;5. справка за броя на работниците, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа; брой, име и специалностите на работници, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), • справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори от НАП, издадена не по-късно от м. март 2011 г.;Списъците и декларациите се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 5. Декларация в свободен текст, че при подписване на договор за изпълнение на поръчката, участникът ще представи застраховка “Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай на обединение – обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него. Застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката - строителство, за изграждане на обекти минимум ІІІ категория по ЗУТ; 6. Декларация в свободен текст, че при подписване на договор за изпълнение на поръчката, участникът ще представи Удостоверение за вписване в Регистъра на Камарата на строителите за III група, строежи от минимум трета категория. Ако участникът е чуждестранно ЮЛ или ФЛ представят копие на еквивалентен документ. 7. участникът да е оценен и сертифициран съгласно изискванията на стандартите ISO 9001 за Система за управление на качеството в строителството, ISO 14001 за Система за управление по околна среда и OHSAS 18001 за Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в строителството. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 8. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от участие в процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите изискани за доказване на технически възможности и квалификация при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение . 9. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора;
Минимални изисквания: Технически възможности: 1. през последните 5 (пет) години (2007- 2010) да е изпълнил поне три договора за строителство, в чиито предмет да са включени дейности с предмет подобен на предмета на поръчката. * Под дейности, подобни с предмета на обществената поръчка се разбират изграждане и/или рехабилитация на улични настилки. 2. да има възможност да осигури минимум, но не – само следните строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:- Самосвали – минимум 4 броя;- Комбиниран багер с хидравличен чук – минимум 1 бр.- Челен товарач – минимум 4 броя;- Бордови автомобил – минимум 2 брой ;- Машина за рязане на асфалт – минимум 2 брой;- Асфалтополагаща машина - минимум 2 брой;- Валяк траншеен – минимум 2 брой ;- Механични трамбовки– минимум 4 броя;- Трошачно - сортировъчни инсталации (кариерни стопанства) в съответствие с раздел 3 500 и 4 000 на Техническата спецификация /ТС/ на АПИ и в съответствие с Количествената сметка /КС/; - Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на материали и работи на Строежа;- Асфалтова база в съответствие с раздел 5 000 Асфалтови пластове на Техническата спецификация /ТС/ на АПИ и в съответствие с Количествената сметка /КС/ Квалификация: За изпълнение на предмета на обществената поръчка, участникът трябва: 3. да осигури екип за управление на работите , който да включва:1. инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит: - ръководител екип – образователна степен магистър, с квалификация строителен инженер и стаж по специалността минимум 10 години; - технически ръководител – с образователна степен и квалификация, които да отговаря на изискванията на чл. 163 а от ЗУТ и стаж по специалността минимум 5 години; - координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – да има минимум 3 година трудов стаж на тази позиция; - специалист по контрола на качеството – да има минимум 3 година трудов стаж на тази позиция; 2. да осигури минимум 30 работници, назначени на трудов договор за изпълнението строителството, от които минимум 10 с квалификация строител – „ пътни настилки”; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло


ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


 

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 – срок за изпълнение; тежест: 40
Показател: П2 – срок на плащане; тежест: 20
Показател: П3 – цена за изпълнение; тежест: 40


ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


 

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 14/03/2011 00:00 Час: 16:00

Платими документи: ДА

Цена: 50 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата се закупува на касата на Община Вършец с адрес гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, ет.3, стая 305, на стойност 50 /петдесет/ лева невъзстановими. При представяне наплатежен документ участникът има право да получи документацията по куриер за своя сметка. Заплащането на документацията по банков път се извършва по банкова сметка на община Вършец: ТБ ОББ АД, клон Вършец, IBAN BG58UBBS80028423883510, BIC UBBSBGSF, код за вид плащене 447000


ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 21.03.2011 г.  Час: 16:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие: Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни: 120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 22/03/2011 00:00 Час: 11:00


Място: сграда на Общинска администрация - Вършец - заседателна зала ет.4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Всеки участник може да изпрати свой представител /законен или упълномощен/ да присъства при отварянето на офертите. Представителят се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно пълномощно, извън случаите на законно представителство. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на медиите и на неправителствени организации.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Финансирането на обект на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)


VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.


VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.


VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.02.2011 г.

 

 

 

Последна промяна ( Tuesday, 26 April 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com