Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Обществена поръчка - РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР.ВЪРШЕЦ
Община Вършец обяви МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОбщина Вършец обяви МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Строителство по чл. 7, т. 1-4 на ЗОП.

„РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР.ВЪРШЕЦ”

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Вършец, бул."България" № 10, За: Антон Тошев, Република България 3540, Вършец, Тел.: 09527 2222, E-mail: admin_varshetz @ mail.bg., Факс: 09527 2323

Място/места за контакт: Общинска администрация

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и: НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЪРШЕЦ” - Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр. Вършец
Код NUTS:


ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща: 1. подобект: Рехабилитация на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на гр. Вършец. Обхватът на обекта е зелена площ затворена между улиците „Затошка Комуна”, бул. „Г. Димитров”, алея 12 септември и ул. „Христо Ботев”. 2. подобект: Балнеоложки парк и пешеходна алея до м. „Иванчова поляна” Дейностите, предвидени за изпълнение в обществената поръчка са както следва: за подобект: Рехабилитация на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на гр. Вършец. Обхватът на обекта е зелена площ затворена между улиците „Затошка Комуна”, бул. „Г. Димитров”, алея 12 септември и ул. „Христо Ботев”.Част „Паркоустройство и благоустройство” - изготвени са технически и дендрологичен проект. В техническия проект са включени проект за настилката, подробни схеми за осветлението и обзавеждането, проект за автоматизирана напоителна система и проект за две детски площадки. Обектът е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква „ж” от ЗУТ. -премахване на изсъхнали дървета, санитарни резидби, изрязване на изсъхнали клони и суховършия, формировъчни резитби, вадене на дънери и резитби и подкастряне на храстовата растителност;- в дендрологичния проект е отразена съществуващата растителност и новопректираната такава;-обособяване на основни и второстепенни пешеходни комуникации;-обособяване на зони за отдих, наблюдение, детски игрови площадки и разходка;- подмяна на настилката – изработен е проект за настилките, който е неразделна част от тази документация;- подмяна на съществуващо и изграждане на ново парково осветление и обзавеждане – предвиждат се високи осветителни тела по протежението на алейната мрежа и прожектори с насочено осветление към различни акценти към декоративните дървесно-храстови групи, архитектурни елементи – изработени са подробни схеми за осветлението, който е неразделна част от тази документация;-изграждане на автоматизирана напоителна система – има разработен проект, част от документацията. Предвиждат се няколко вида напояване – роторни разпръсквачи, спрейове и капково напояване;-изграждане на две детски площадки – за възраст от 1 до 6 год. и за деца над 6 год.; Част „Напояване” – автоматизираната поливна система е проектирана с оглед оптималното поливно покритие на прилежащите зелени площи. Напояването се осъществява чрез дъждуване с изскачащи дефлекторни и роторни разпръсквачи и капкова линия за насаждения с цветя и храсти.Техническите характеристики на системата и материалите, които ще бъдат използвани са подробно описани в раздел ІV. Проектна документация. Част „Геодезия” – в тази част са отразени вертикалното решение и трасировъчния план на обекта. Тези решения са основани на извършената геодезична снимка и нанесените точки от измерването. На чертежа са показани котите на съществуващия терен и проектните коти. Дадени са основните точки за трасиране на алейната мрежа в трасировъчния чертеж. Трасирането може да се извърши от същите осови точки, които са използвани при снимката на терена като някои се възстановят; за подобект: Балнеоложки парк и пешеходна алея до м. „Иванчова поляна”Балнеоложкия парк и пешеходна алея до м. „Иванчова поляна” се намират в централната част на града. Предвижда се ремонт на алейната мрежа – преасфалтиране и ремонт на бордюри. Общата площ е 10 200 м2, от които 6100 м2 алеи за ниската част на парка и 4000 м2 за пешеходната алея до м. „Иванчова поляна”.Широчините на асфалтовите алеи са 3 м. – 6 м. с видими градински бордюри 8/16 см.от двете страни. Тип нова асфалтова настилка: плътен асфалтобетон – 3 см., неплътен асфалтобетон – 4 см., основа от несортиран трошен камък – 35 см.Тип алейна настилка при ремонт с компрометирана основа: плътен асфалтобетон – 3 см., неплътен асфалтобетон – 4 см., основа от несортиран трошен камък – 10 см. За подравняване и запълване дупки; Тип алейна настилка при ремонт със запазена основа: плътен асфалтобетон – 3 см.,положен след фрезоване.Подготовка на терена и земна основа на настилката – предвидено е изваждане на видимите бордюри, изкопа

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

• за подобект: Рехабилитация на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на гр. Вършец. Обхватът на обекта е зелена площ затворена между улиците „Затошка Комуна”, бул. „Г. Димитров”, алея 12 септември и ул. „Христо Ботев” – 920 006.00 лв. без ДДС;

• за подобект: Балнеоложки парк и пешеходна алея до м. „Иванчова поляна” – 479 200.00 лв. без ДДС В Офертите участниците следва да предвидят и до 5 % непредвидени разходи ( 69 960.00 лв ).

Прогнозна стойност без ДДС

1 399 206 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 6
 

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 13 000 лв. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е 120 дни от датата на подаване на офертите, съгласно обявлението за обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на приемане на обекта от страна на Възложителя. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10 % от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на договора. Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Размерът на гаранцията се намалява със сумата на удръжките от междинните плащания към Изпълнителя. Намаляването се извършва след представянето на копие от съответния Междинен сертификат за извършени строително-монтажни работи и доказателства за одобрението на този сертификат. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на Община Вършец):Банка: ТБ ОББ АД клон Вършец.IBAN: BG26UBBS80023300188110, BIG UBBSBGSF, банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на обект на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица: НЕ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Оферта - следва да бъде изготвена по образеца;
3. Заверено копие на документ за регистрация или документ / декларация съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”;
4. Документ за гаранция за участие.
5. Копие от документа (фактура) за закупена документация;
6. Документи за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 6.3.от документацията;
7. Документи за техническите възможности и/ или квалификация съгласно т. 7.4. от документацията;
8. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП . Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП , както и лицата по чл. 47, ал. 5;
9. Информация за подизпълнителите, която съдържа:
9.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на техническата оферта и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете СМР или дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие.
9.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката,
10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато:
10.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението;10.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация или изрично упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
11. Техническа оферта.
11.1. Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР,
11.2. График за изпълнение на отделните видове СМР (линеен);
12. Ценова оферта;
13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.10 от ЗОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;
14. Проект на договор


ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация:
1. удостоверения от банки, доказващи наличие на кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 700 000.00 ( седемстотин хиляди ) лв. от които да е видно, че кредитната линия или еквивалентния финансов инструмент е на разположение на участника в обществената поръчка.
2. заверено копие от следните съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010); заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010) и заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 финансови години ( когато е приложимо ); В случай, че годишния финансов отчет за 2010 г. не е окончателно изготвен, участниците представят предварителен такъв.
3. информация за общия оборот и за оборота от строителство с предмет подобен на предмета на поръчката за последните три години (2008, 2009, 2010г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;* Под дейности, подобни с предмета на обществената поръчка се разбират обекти за изграждане и / или рехабилитация на площади, паркове, градинки, фонтани, както и изграждане или рехабилитация на пешеходни, велоалеи, изграждането и/или реконструкцията на детски площадки и озеленяване. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документите по т. 2 и 3 се представят за всеки от тях. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 1 и 2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 6.3 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на раздел Х.5. от документацията
Минимални изисквания:
1.оборот от услуги в областта на строителството, сумарно за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010) не по-малко от 3 000 000 ( три милиона ) лв. и от строителство с предмет подобен на обекта на поръчката сумарно за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010) не по-малко от 500 000.00 ( петстотин хиляди ) лв. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло.
2. достъп до кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 700 000.00 ( седемстотин хиляди ) лв.


ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

1. участникът трябва да представи списък на договорите с предмет подобен на предмета на поръчката, изпълнени през последните 5(пет) години (2006 - 2010 г.), включително обект (предмет), възложител, стойност, период на изпълнение;
2. референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, изброени в т. 1. и документи доказващи въвеждането им в експлоатация ( Акт.15, Разрешение за ползване, протоколи или еквивалентни); в препоръките да са посочени стойността, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; списъкът трябва да съдържа само изпълнените обекти с предмет сходен на предмета на поръчката през последните 5 години; преходните обекти трябва да бъдат посочени само в годината на започване. Участникът следва да представи доказателства за изпълнението само на договорите покриващи минималните изисквания на възложителя;
3. списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.
4. списък на основните строителни продукти, които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа вид, източник на доставката на основните строителни продукти - документи, удостоверяващи качеството на строителните продукти , издадени в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, ;
5 . списък на инженерно - техническия персонал. Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо- документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита , дипломи за завършено образование и придобита квалификация, трудови книжки, трудови или граждански договори, лицензи, референции от работодател и др. документи, доказващи посочените в трудовобиографичните справки данни,трудово – биографична справка, декларации по Закона за защита на личните данни ; 6. справка за броя на работниците, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа; брой, име и специалностите на работници, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), както и дали са местни лица или лица, граждани на държава член на ЕС, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или на друга държава (посочва се държавата); справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори от НАП, издадена не по-късно от м. февруари 2011 г.;за строителните работници с изискуема квалификация се представят документи за придобита квалификация. Списъците и декларациите се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.
Минимални изисквания:
1. през последните 5 (пет) години (2006- 20109) да е изпълнил поне три договора за строителство, в чиито предмет да са включени дейности с предмет подобен на предмета на поръчката. * Под дейности, подобни с предмета на обществената поръчка се разбират обекти за изграждане и / или рехабилитация на площади, паркове, градинки, фонтани, както и изграждане или рехабилитация на пешеходни, велоалеи, изграждането и/или реконструкцията на детски площадки и озеленяване.
2. да има възможност да осигури минимум, но не – само следните строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка - Самосвали – минимум 2 броя;- Багер – минимум 1 броя;- Челен товарач – минимум 1 броя;- Бордови автомобил – минимум 1 брой ; - Машина за рязане на асфалт – минимум 1 брой;- Валяк 5 тонен – минимум 1 брой ;- Бетоновоз– минимум 1 брой ; - Механични трамбовки– минимум 2 броя; - Машина за рязане на облицовъчни камъни– минимум 1 брой ;- Асфалтополагаща машина – минимум 1 бр. - Гудронатор - – минимум 1 бр. Квалификация: да осигури екип за управление на работите , който да включва:1. инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит: - ръководител екип – образователна степен магистър, с квалификация строителен инженер и стаж по специалността минимум 5 години;- технически ръководител – с образователна степен и квалификация, които да отговаря на изискванията на чл. 163 а от ЗУТ и стаж по специалността минимум 3 години; - електроинженер– да има минимум 3 година професионален опит на тази позиция; - координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – да има минимум 3 години трудов стаж на тази позиция; - специалист в областта на озеленяването или ландшафтната архитектура – да има минимум 1 година трудов стаж по специалността;- отговорник по качество – да има образователна степен магистър, с квалификация строителен инженер и стаж минимум 3 години в областта на контрола по качество.
3. да осигури минимум 30 работници, назначени на трудов договор за изпълнението строителството, от които минимум 10 с квалификация строител – „ външни облицовки” и минимум 7 с квалификация строител – „ пътни настилки”; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло


ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


 

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 – срок за изпълнение; тежест: 40
Показател: П2 – срок на плащане; тежест: 20
Показател: П3 – цена за изпълнение; тежест: 40


ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие: Дата: 21/02/2011 00:00 Час: 16:00

Платими документи: ДА

Цена: 50 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата се закупува на касата на Община Вършец с адрес гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, ет.3, стая 305, на стойност 50 /петдесет/ лева невъзстановими. При представяне наплатежен документ участникът има право да получи документацията по куриер за своя сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 28.02.2011 г.  Час: 16:00


IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български


IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни: 120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 01/03/2011 00:00 Час: 11:00

Място: сграда на Общинска администрация - Вършец - заседателна зала ет.4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Всеки участник може да изпрати свой представител /законен или упълномощен/ да присъства при отварянето на офертите. Представителят се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно пълномощно, извън случаите на законно представителство. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на медиите и на неправителствени организации.

 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Финансирането на обект на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)


VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. , Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.


VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.01.2011 г.

 

Последна промяна ( Tuesday, 26 April 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com