Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Изменения и допълнения в Наредбата за местните такси и цени на услуги във Община Вършец.

Местните такси и цени на услуги на територията на  Община Вършец. Общински съвет Вършец - измени и допълни на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Вършец.

                       

 

 

РЕШНИЕ № 449 - Общински съвет Вършец

   1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ПОДОСНКВОА, изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец, както следва:

§1. В.чл.2, ал.1, т.8 се отменя.

§3. В чл.16, ал.1, т.1 и т.4 се правят следните изменения и допълнения:

1. т.1 се изменя така:

„1. собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, дължи такса и за този имот или съответната част от него.”

2. т.4 се изменя така:

„4. за имот – държавна или общинска собственост, такса се дължи от лицето, на което имотът е предоставен за управление.”

§4. В чл.17, т.3 се изменя така:

     „3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците.”


§5. В чл.18 се правят следните изменения:

     1. Алинея 1 се изменя така:

„ (1) Таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски и в сроковете за заплащане на данък недвижими имоти: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Общината уведомява лицата по чл.16 в писмена форма /на хартиен или електронен носител/ в срок до 28/29 февруари, за дължимите от тях такси за съответния период и срокове за плащане, съгласно ал.1 и ал.2.”
 

§6. В чл.23, в ал.4 се правят следните изменения и се създават нови алинея 5, алинея 6, алинея 7:

1. Алинея 4 се изменя така:

„ (4) За всички застроени имоти на територията на Община Вършец, за които е подадена декларация/заявление до15 декември на предходната година, че не се използват целогодишно и са одобрени от специално назначена комисия от Кмета на Общината, която включва Общински съветници по предложение на Председателя на Общински съвет, както и представители на сдруженията с Нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец, се заплаща 50% от размера на таксата за услугата „сметосъбиране на битови отпадъци и транспортиране до депо.”


2. Създават се нови алинея 5, алинея 6 и алинея 7 със следните текстове:

„(5) За всички незастроени имоти на територията на Община Вършец, за които е подадена декларация/заявление до 15 декември на предходната година, че не се използват целогодишно и са одобрени от специално назначена комисия от Кмета на Общината, която включва Общински съветници по предложение на Председателя на Общински съвет, както и представители на сдруженията с Нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец, не се заплаща размера на таксата за услугата „сметосъбиране на битови отпадъци и транспортиране до депо.

За всички незастроени имоти на територията на Община Вършец, за които не е подадена декларация/заявление, се заплаща 50% от размера на таксата за услугата „сметосъбиране на битови отпадъци и транспортиране до депо.”

„(6) Собствениците, ползвателите и концесионерите на недвижими имоти на територията на Община Вършец, след подаване на заявление в срок до15 декември на предходната година, за извършвана от тях самостоятелна дейност на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, с приложена служебна бележка от Регионално депо за отпадъци, че имат сключен договор/споразумение за извозване на отпадъците, не заплащат размера на услугата „сметосъбиране на битови отпадъци и транспортиране до депо”.

За 2011г. срокът за подаване на заявленията по ал.6 е до 1 март 2011г.”

„(7) Освобождават се от такса смет и нейните компоненти – сметосъбиране на битови отпадъци  и транспортиране до депо, и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване, читалищата на територията на Община Вършец, като освобождаването не важи за наемателите в тях.


§7. Глава втора, Раздел ІV се отменя.
 

§8. В чл.37, т.15, т.16, т.18/2/ и т.27 се правят следните допълнения и изменения:

1. т.15 се изменя така:

„15. За издаване на разрешение за строеж на нежилищни сгради, съоръжения и преместваеми обекти свързани с производство на  „зелена енергия” – 0,50 лева на кв.м. на РЗП, но не повече от 500 лева.


2. т.16 се изменя така:

            „16. За издаване на разрешение за строеж на линейна техническа инфраструктура – 1.00лв./лин.м., но не по-малко от 15.00лв. и не повече от -3 000лв.

За издаване на разрешение за строеж на площни обекти (пътища, паркинги, зелени площи и други) – 0.50лв./кв.м, но не по-малко от 15.00лв.;

За издаване на разрешение за строеж на силнотокови, слаботокови съоръжения и други (трафопост,съоръжения на мобилни оператори и други) – 200.00лв. на брой.”


            3. т.18 се изменя така:

            „18. За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти:

 /2/ За нежилищни сгради, съоръжения и преместваеми обекти свързани с производство на  „зелена енергия” – 0,50 лева на кв.м. на РЗП, но не повече от 500 лева.


 4. т.27 се изменя така:

         „27. Издаване на разрешително за извозване на строителни отпадъци – 4.50лв. на куб.м. или на един тон.”

 

§9. В чл.42, ал.1, т.12 става т.11, поради допусната техническа грешка в номерирането.

      В чл.42, ал.1 се създава нова точка 12 със следния текст:

„12. За всички други видове бланки, извън тези по т.11, предоставяни от Община Вършец на физическите и юридическите лица, се заплаща такса от 1.00лв.

 

§10. В чл.45, т.1 и т.2 се правят следните изменения и допълнения и се създава нова т.3:

            1. т.1 се изменя така:
 „1. За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот:

- обикновена – до 10 дни – 5.00лв. за граждани и 10.00лв. за фирми;

- бърза – до 3 дни – 10.00лв. за граждани и 15.00лв. за фирми;

- експресна – за 1 ден – 15.00лв. за граждани и 20.00лв. за фирми.”

 

2. т.2 се изменя така:

„2. За издаване на удостоверения за:

1.1.            декларирани данни;

1.2.            данък наследство;

1.3.            платен данък върху превозните средства (по чл.60, ал.6 от ЗМДТ);

1.4.            декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество);

1.5.            платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци;

1.6.            платен данък върху наследството;

1.7.            липса или наличие на задължения по ЗМДТ (по чл.87, ал.6 от ДОПК);

- обикновена – до 7 дни – 3.00лв.

- бърза – до 3 дни – 4.00лв.

- експресна – за 1 ден – 6.00лв.”3. Създава се нова т.3 със следния текст:

„3. За издаване на дубликати от подадени данъчни декларации, дубликат на удостоверения, дубликат на платежен документ, дубликат на квитанция за платени данъци и такси, удостоверение от общ характер;

-  обикновена – до 5 дни – 3.00лв.

-  бърза – до 1 ден – 5.00лв.”


§11. В глава втора се създава нов раздел VІІ с чл. 50а

            „Раздел VІІ – „Други местни такси”          

„Чл.50а (1)Такси за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост.

1.      такса за издаване на разрешително – 250.00лв.

2.      такса за водовземане – 1.00лв./куб.м.”


 

§14. Измененията в Наредбата влизат в сила от датата на вземане на решението от Общински съвет, гр. Вършец.
Последна промяна ( Friday, 25 February 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com