Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец отдава под наем на кухненският бокс на детската градина в с. Спанчевци.
 Общи нски съвет – Вършец на основание чл.6, ал.1 от ЗОС промени от публична в частна общинска собственост статута на недвижим имот представляващ парцел VІ, кв.10 по плана на с.Спанчевци, община Вършец, област Монтана –  в с.Спанчевци състояща се терен с площ 2250 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда със застроена площ 380 кв.м.
На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.13, ал.1 от НРПУРОС и чл.4, ал.3 и чл.6, ал.1 от НУРПТК - Общински съвет – Вършец взе решение за провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост представляващ кухненски блок в сградата на бившата детска градина в с.Спанчевци с площ 50 кв.м.

Срока за отдаване под наем на кухненския блок 3 /три/ години. Първоначална тръжна наемна цена за имота – 75 лв. без ДДС и стъпка за наддаване 5% върху същата. Цена на тръжна документация 100лв. и депозит за участие в търга 300лв.

Кмета на община Вършец ще организира и проведе търга по реда на Глава втора „Търгове” от НУРПТК и ще сключи договор за отдаване под наем, след заплащане наемната цена за първата година от договора от съответния наемател.
Последна промяна ( Tuesday, 26 April 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com