Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец - обявява конкурс за изработване на работен проект
Проект, улични лампиНа основание чл. 2, ал.2, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и необходимостта от изработване на работен проект за изпълнението на проект № 12/322/00199-” Реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, Община Вършец кани  всички заинтересовани лица да представят оферта. 1. Описание на обекта на поръчката:

изработване на работен проект за изпълнението на проект № 12/322/00199, а именно:” Реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)   

2. Документи, които следва да се представят и минимални изисквания към участниците:

            - Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

            - Действаща застраховка за професионална отговорност по чл.171 и следващите от ЗУТ;

            - Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на екипа които ще изготви проекта. В екипа задължително трябва да присъстват инженери по част „Електрическа” и „КИП и А”

3. Срок за изпълнение – до 2 месеца от датата на подписване на договора.

4. Критерий за оценка – най-ниска цена.

5. Срок за получаване на офертите: 27.04.2011 г.

6. Пределната цена за изпълнение: до 8 000.00 лв. без ДДС

 

Офертата е необходимо да бъде изготвена по образец – Приложение№ 2 към настоящата покана и да е със  срок на валидност 90 дни.

 

         Лице за връзка: Антон Тошев , тел: 09527 2222

 

Офертата се представя на адрес: гр. Вършец, 3540,  бул.“България” № 10,  в запечатан плик с надпис - предмета на поръчката, наименование на оферента с посочени адрес, телефон, по възможност факс и e-mail.

 

Участникът, избран за изпълнител ще бъде уведомен писмено и поканен за сключване на договор.
Последна промяна ( Tuesday, 26 April 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com