Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Общински съвет - Вършец взе решение за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижими имоти.
Общински съвет - Вършец взе решение за провеждане на явен публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи земеделска земя

описани, както следва:

  •  Землище гр. Вършец - 101 бр. ливади
  •  Землище с.Спанчевци - 11 бр. ливади и 22 бр. ниви 
  •  Землище с.Драганица - 20 бр. ливади и 8 бр. ниви. 
  •  Землище с.Черкаски - 33 бр.ливади и 39 бр. ниви. 
  •  Землище с.Долно Озирово-20 бр. ливади и 29 бр, ниви. 
  •  Землище с. Горно Озирово - 222 бр. ливади и 21. бр. ниви 
  •  Землище с.Долна Бела Речка - 99 бр. ливади. 
  •  Землище с.Горна Бела Речка - 77 бр. ливади и 18 бр. ниви. 
  •  Землище с.Стояново - 27 бр. ливади и 13 бр. ниви.

Срока за отдаване под наем на имотите 5 /пет/ календарни години. Първоначална годишна наемна тръжна цена за 1 /един/ декар 4 лв. /четири лева/. Цена на тръжната документация 200 лв., депозит за участие в търга 300 лв. и стъпка за наддаване 5 % върху общата първоначална тръжна наемна цена на съответния имот.

В договора за наем е заложена клауза, че при възстановяване на земеделски имот или на част от него при условията на чл. 45е от ППЗСПЗЗ се прекратява договора за наем за възстановената част от имота или за целия имот от влизане в сила на решението на Общински съвет – Вършец.

Кмета на община Вършец ще организира и проведе търга по реда на Глава втора "Търгове" от НУРПТК и ще сключи договор/и за отдаване под наем на земеделските имоти с спечелилите търга участници.
Последна промяна ( Thursday, 12 May 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com