Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Предварителен дневен ред на заседание на Общински съвет – Вършец на 17.02.2012 г.

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет – Вършец на 17.02.2012 г. (петък) от 12:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния дневен ред ...
 •  Разглеждане и приеман на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Вършец.
          Докладва: Председател ОбС-Вършец – инж. Анатоли Димитров
     
 •  Вземане на решение по докладна записка за промяна на Решение № 519 от Протокол № 60/14.09.2011г.
          Докладва: Председател ПК по ЗСДЕ – д-р Румяна Дамянова
     
 •  Разглеждане и приемане на отчет и баланс на „Медицински център – Вършец” ЕООД за 2011 година.
          Докладва: Председател ПК по ЗСДЕ – д-р Румяна Дамянова
     
 •  Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Вършец за 2011 г.
               Докладва: Кмет на Община Вършец – инж. Иван Лазаров
     
 •  Одобряване на структурата на общинска администрация – Вършец.
         Докладва: Кмет на Община Вършец – инж. Иван Лазаров
     
 •  Разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2012 г.
         Докладва: Кмет на Община Вършец – инж. Иван Лазаров
     
 •  Приемане на Програма за управление на общинска собственост на Община Вършец за 2012г.
         Докладва: Кмет на Община Вършец – инж. Иван Лазаров
     
 •  Изменение на Решение №125 от Протокол №9/29.05.2008г. на Общински съвет - Вършец.
               Докладва: Кмет на Община Вършец – инж. Иван Лазаров
     
 •  Разглеждане и вземане на решение за отдаване под наем на медицински кабинети и ЛФК салон част от сградата на „Медицински център – Вършец” ЕООД
                Докладва: Председател ПК по ЗСДЕ – д-р Румяна Дамянова
     
 •  Приемане на бюджета на Община Вършец за 2012 г.
          Докладва: Кмет на Община Вършец – инж. Иван Лазаров
     
 •  Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

 Източник: Община Вършец

Последна промяна ( Monday, 13 February 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com