Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ; факс: 09527/ 23-23
e-mail : admin_varshetz @ mail.bg
www.varshets.bg

О Б Я В А
На основание чл.14, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОС на
община Вършец и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и в изпълнение на Решение № 72 от
Протокол № 10/29.03.2012г. на Общински съвет – Вършец и Заповед №
122/03.04.2012г. на Кмета на община Вършец .

О Б Я В Я В А
На 08.05.2012 г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя, частна общинска собственост с начин на трайно ползване
ливади и ниви, находящи се в землищата на населените места на община Вършец
описана, както следва:
1. Землище гр.Вършец – 854 бр. земеделски имота.
2. Землище с.Спанчевци - 267 бр. земеделски имота.
3. Землище с.Драганица - 110 бр. земеделски имота.
4. Землище с.Черкаски - 171 бр. земеделски имота.
5. Землище с.Д. Озирово - 191 бр. земеделски имота.
6. Землище с.Г. Озирово - 546 бр. земеделски имота.
7. Землище с.Стояново- 185 бр. земеделски имота.
8. Землище с.Д. Б. Речка - 211 бр. земеделски имота.
9. Землище с.Г. Б. Речка - 158 бр. земеделски имота.
Всички имоти по цитираните землища са описани в тръжната документация с
номер по КВС или идентификатор по кадастрална карта, площ на имота и местност.
Първоначална годишна тръжна наемна цена за 1 декар - 8 лв. /осем лева/ за
ливадите и 20 лв. /двадесет лева/ за нивите.
Срок за отдаване под наем на имотите 3 /три/ календарни години считано от
датата на подписване на договора за наем.
Документация за участие в търга на стойност 200 лв. /двеста лева/ може да се
закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 06.04.2012г. до
07.05.2012г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец
3540, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.
Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч.
до 17.00ч. от 06.04.2012г. до 07.05.2012 г. в деловодството на Общинска
администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област
Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.
Депозит за участие в търга в размер на 20 лв. за всеки имот по отделно за които
участва кандидата се внася в касата на Общинска администрация – Вършец всеки
работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 06.04.2012г. до 07.05.2012., с адрес:
гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3,
стая, 305.
Стъпка за наддаване 5 % върху общата първоначална годишна тръжна наемана
цена на съответния земеделски имот.
До участие в търга да се допускат физически и юридически лица закупили
тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни
документи изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 07.05.2012
г., внесли депозит за участие в търга в определения срок и отговарящи на
изискванията определени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22, вътр. 44
Последна промяна ( Tuesday, 10 April 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com