Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец продава на търг - 4 бр. недвижими имоти
ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23

e-mail :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
 
 
 
О Б Я В А

 
         На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец, в изпълнение на Решение № 112 от Протокол № 15/25.06.2012г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 258/11.07.2012 г. на Кмета на община Вършец

 
О Б Я В Я В А
 

        На 14.08.2012 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр. недвижими имоти частна общинска собственост описани, както следва:

       1. Поземлен имот с идентификатор 12961.49.53 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиридесет и девет точка петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК; адрес на поземления имот гр.Вършец, местност “Вършечкото”; площ – 4999 кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м./; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; номер по предходен план: 49.53; категория на земята: пета. Първоначална продажна тръжна цена за имота -  3900 лв. /три хиляди и деветстотин лева/.

        2. Поземлен имот № 053054 /нула, пет, три, нула, пет, четири/ по КВС, находящ се в местността “Ливагето” в землището на с.Долно Озирово, ЕКАТТЕ 22747, община Вършец, област Монтана с площ 7895 кв.м. /седем хиляди осемстотин деветдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета. Акт за частна общинска собственост № 424/13.06.2012г. Първоначална продажна тръжна цена за имота - 3950 лв. /три хиляди деветстотин и петдесет лева/.
 
        3. Поземлен имот № 502149 /пет, нула, две, едно, четири, девет/ по КВС, находящ се в местността “Синчово поле” в землището на с.Долна Бела Речка, ЕКАТТЕ 22019, община Вършец, област Монтана с площ 21646 кв.м. /двадесет и една хиляди шестотин четиридесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – трета. Акт за общинска собственост № 422/13.06.2012г. при първоначална тръжна цена за имота 10 800 лв. /десет хиляди и осемстотин лева/.

        4. Поземлен имот № 508080 /пет, нула, осем, нула, осем, нула/ по КВС, находящ се в местността “Бродо” в землището на с.Долна Бела Речка, ЕКАТТЕ 22019, община Вършец, област Монтана с площ 69661 кв.м. /шестдесет и девет хиляди шестотин шестдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта. Акт за общинска собственост № 423/13.06.2012г. при първоначална тръжна цена за имота 38 940 лв. /тридесет и осем хиляди деветстотин и четиридесет лева/.

         Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната продажна цена на съответния недвижим имот.

        Документация за участие в търга на стойност 200 лв. /двеста лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 13.07.2012г. до 13.08.2012г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 13.07.2012 г. до 13.08.2012 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

        Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на всеки имот по отделно се внася в касата на Общинска администрация – Вършец до 17.00 часа на 13.08.2011 г.

         До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 13.08.2012г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 4.

 За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44

 
Последна промяна ( Tuesday, 24 July 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com