Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец - дава под наем на търг части от имоти за поставяне на автомати за кафе и закуски

Община Вършец

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23

e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg
 

                                                                               
ОБЯВА
 

      На основание чл.14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 42, ал.1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и във връзка чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец и във изпълнение на Решение № 111 от Протокол № 15/25.06.2012г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 259/11.07.2012 г. на Кмета на Община Вършец


ОБЯВЯВА

      На 14.08.2012г. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти публична общинска собственост за поставяне на кафе автомати и автомати за закуски описани, както следва:

      1. Пред сградата на Община Вършец за - 1 бр. кафе автомат - 1 кв.м.

      2. Пред сградата на СОУ “Иван Вазов”, гр.Вършец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

      3. В сградата на СОУ “Иван Вазов” гр.Вършец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

      4. Пред сградата на ПГИТ гр.Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

      5. В сградата на учебен корпус на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

      6. В сградата на пансион на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

      7. В сградата на пансион на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. автомат за пакетирани храни – 1 кв.м.

      8. В столова на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

      9. В сградата на сектор “Чистота” при ОбА – Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

      10. В гаражи на сектор “Чистота” при ОбА – Вършец 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

Срок за отдаване под наем 3 /три/ календарни години, считано от датата на подписване на договорите за наем.

Първоначална тръжна месечна наемна цена – 25 лв., за 1 кв.м. за 1 бр. кафе автомат или автомат за закуски.

Депозит за участие в търга 50 лв. /петдесет лева/ за всеки отделен кафе автомат или автомат за закуски.

Документация за участие в търга на стойност 50 лв. /петдесет лева/ може да се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 13.07.2012г. до 13.08.2012г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. "България" № 10, етаж 3, стая, 305.

Тръжна документация за участие в търга, придружена с всички задължителни документи се подава в деловодството на Общинска администрация -. Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. "България" № 10, етаж 1 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 13.07.2012г до 13.08.2012г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация, внесли депозит за участие в търга и подали тръжната документация с приложени към нея изискващите се задължителни документи за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 13.08.2012г.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел. 09527/ 22 - 22, вътр. 44

Последна промяна ( Tuesday, 24 July 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com