Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец - организира първи за 2013г. търг за разпродажба на Общински поземлен имот ...
На 15.02.2013г. от 11.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, описан, както следва: Поземлен имот с идентификатор 12961.15.858 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка петнадесет точка осемстотин петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец, одобрени със Заповед № РД.-18-74/24.06.2008 г., на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-12-315/06.11.2012г. на Началника на СГКК гр.Монтана, адрес на поземления имот: гр.Вършец, местност „Модровото“, площ – 2000 кв.м. /две хиляди кв.м./, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, стар идентификатор 12961.15.173, категория на земята – седма.

       Първоначална продажна тръжна цена на имота – 1100 лв. /хиляда и сто лева/ и

       Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

        Документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в срок от 14.01.2013 г. до 14.02.2013 г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 14.01.2013 г. до 14.02.2013 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

        Депозит за участие в търга 10 % от първоначалната тръжна продажна цена на имота се внася в касата на Общинска администрация – Вършец до 17.00 часа на 14.02.2013 г.

         До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 14.02.2013г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 4.

 

 За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44
Последна промяна ( Saturday, 12 January 2013 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com