Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец организира публичен търг за отдаване под наем на ливади и ниви .
ливадиНа 30.04.2013 г. от 14.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост с начин на трайно ползване ливади и ниви, находящи се в землищата на населените места на община Вършец описана, както следва:

  • Землище гр.Вършец – 829 бр. имота, описани в приложение № 1 към заповедта.
  • Землище с.Спанчевци - 302 бр. имота, описани в приложение № 2 към заповедта.
  • Землище с.Драганица - 232 бр. имота, описани в приложение № 3 към заповедта.
  • Землище с.Черкаски – 228 бр. имота, описани в приложение № 4 към заповедта.
  • Землище с.Стояново-  191 бр. имота, описани в приложение № 5 към заповедта.
  • Землище с.Д. Озирово - 297 бр. имота, описани в приложение № 6 към заповедта.
  • Землище с.Г. Озирово - 860 бр. имота, описани в приложение № 7 към заповедта.
  • Землище с.Д. Б. Речка -321 бр. имота, описани в приложение № 8 към заповедта.
  • Землище с.Г. Б. Речка - 257 бр. имота, описани в приложение № 9 към заповедта.

       Първоначална годишна тръжна наемна цена, както следва:

- 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП ливади, храсти, зеленчуковикултури, изоставени трайни насъждения, други селскостопански територии и овощни градини.

-  20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлен иимоти с НТП ниви.

Стъпка за наддаване 5 % върху общата годишна първоначална тръжна наемана цена на съответния имот.

       Срок за отдаване под наем на имотите 5 /пет/ календарни години считано от датата на подписване на договора за наем.

        Документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 29.03.2013г. до 29.04.2013 г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 29.03.2013 г. до 29.04.2013 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

 Депозит за участие в търга:

- за имоти с площ до 100 дка. -  20 лв. За всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 100 дка. до 500 дка. - 100 лв. За всеки имот поотделно;
- заимоти с площ над 500 дка. – 500 лв. За всеки имот поотделно.

       Депозитът да се внася в касата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, Община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 29.03.2013г., до 29.04.2013г.

         До участие в търга да се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 29.04.2013 г., внесли депозит за участие в търга в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

 

                                                                      За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44
Последна промяна ( Wednesday, 24 April 2013 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com