Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец организира публичен търг за отдаване под наем част от покрив и една стая.
мтелНа 30.04.2013г. от 16.00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: 12 кв.м. от покрива и една стая от четвъртия етаж с площ 8 кв.м. от сграда, представляваща пансион на ПГИТ гр.Вършец с идентификатор 12961.423.490.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г. /Акт за публична общинска собственост № 412/04.06.2012 г./.

Срок за отдаване под наем -  10 /десет/ календарни години.     

Първоначална месечна наемна цена за наемане на частите от недвижимия имот предмет на тарга - 500 лв. /петстотин/ без ДДС.

Депозит за участие в търга - 500 лв. /петстотин лева/.

Стъпка за наддаване 5 % върху началната месечна наемна цена.

Документация за участие в търга на стойност 200 лв. /двеста лева/ може да се закупува всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 29.03.2013г. до 29.04.2013г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул. "България" № 10, етаж 3, стая, 305.

Тръжна документация за участие в търга, придружена с всички задължителни документи се подава в деловодството на Общинска администрация -. Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул. "България" № 10, етаж 1 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 29.03.2013г до 29.04.2013г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация, внесли депозит за участие в търга и подали тръжната документация с приложени към нея изискващите се задължителни документи за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 29.04.2013г.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 4.
Последна промяна ( Wednesday, 24 April 2013 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com