Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец организира - Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот
На 26.08.2013 г.от 10.00 ч. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  12961.420.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008 г. а именно: част от бул.”България” до река Ботуня на входа на “Балнеоложки парк” гр.Вършец с максимално допустима застроена площ до 220 кв.м, съгласно одобрената от Главния архитект на община Вършец схема за поставяне на преместваемото съоръжение, неразделна част от Решение № 110 от Протокол № 15 от 25.06.2012г. на Общински съвет – Вършец.

  • Срок за поставяне на обекта: 10 /десет/ календарни години.
  • Първоначална месечна наемна цена: 330 лв. без ДДС.
  • Стъпка за наддаване 5 %  върху първоначалната месечна наемна цена.
  • Цена на конкурсната документация: 100 лв.

Документация за участие в конкурса може да се закупува всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 23.07.2013 г. до 23.08.2013 г.,от касата на Об.А – Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

         Конкурсна документация за участие в процедурата, придружена с всички задължителни документи, може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 23.07.2013 г. до 23.08.2013 г.  в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана  бул. “България” № 10, етаж 1.

         Депозит за участие в конкурса в размер на 500 лв. /петстотин лева/ се внасят в касата на ОбА. – Вършец до 17.00 ч. на 23.08.2013 г.

         До участие в конкурса ще се допускат физически и юридически лица, закупили конкурсна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в конкурса до 17.00 ч. на 23.08.2013 г., внесли депозит за участие в конкурса и отговарящи на изискванията, определени в конкурсната документация.

         Конкурсът ще се проведе на 26.08.2013 г. от 10.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, етаж 4.

         За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 44
Последна промяна ( Monday, 22 July 2013 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com