Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец отдава под наем басейна в с.Спанчевци ...
Басейн - с.Спанчевци
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ; факс: 09527/ 23-23
e-mail :admin_varshetz @ mail.bg

О Б Я В А

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3от НРПУРОС на община Вършец, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец, и в изпълнение на Решение № 293 от Протокол № 29 от 31.05.2013 г. на Общински съвет - Вършец и Заповед № 499/09.09.2013 г. на кмета на община Вършец,

О Б Я В Я В А

На 15.10.2013 г.,от 10.00 ч. публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот № 030155 по КВС, находящ се в м.“Требежете“ в землището на с.Спанчевци, община Вършец, област Монтана, ведно с построените в имота плувен басейн с размери 25 л.м х 12 л.м, построен 1992 г. и постройки, описани, както следва: съблекални 2 бр. с РЗП 80 кв.м, складове с тоалетни на два етажа с РЗП 38 кв.м и открити душове с РЗП 40 кв.м. /Акт за частна общинска собственост № 480/05.09.2013 г./.

1. Показателите за оценка на конкурсните предложения са подробно описани в конкурсната документация за провеждане на конкурса.

2. Първоначална годишна конкурсна наемна цена за наемане на обекта– 5000 лв. без ДДС.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимия имот ведно със съораженията, разположени в него- 5 /пет/ календарни години, считаноотдатата на сключване на договора за наем.

4. Депозит за участие в конкурса – 1000 лв. /хиляда лева/, които следва да бъде внесен в касата на ОбА – Вършец до 17.00 часа на 14.10.2013 г.

5. Стъпка за наддаване 10 % върху първоначалната годишна конкурсна наемна цена определена за наемане на имота и съоръженията изградени в него.

6. Цена на конкурсната документация 300 лв. /триста лева/.

7. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата година от договора при подписването му, а за останалите години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.

Документация за участие в конкурса може да се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00 ч. от 13.09.2013 г. до 14.10.2013 г. от касата на ОбА – Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

Конкурсна документация за участие в процедурата, придружена с всички задължителни документи може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 13.09.2013 г. до14.10.2013 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област Монтана бул. “България” № 10, етаж 1.

До участие в конкурса ще се допускат физически и юридически лица, закупили конкурсна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в конкурса, до 17.00 часа на 14.10.2013 г., внесли депозит за участие в конкурса и отговарящи на изискванията, определени в конкурсната документация.

Конкурсът ще се проведе на 15.10.2013 г. от 10.00ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 44
Последна промяна ( Wednesday, 18 September 2013 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com